31 March 2016

Sanskrit Translation of Phrases for Tattoo of Stephanny Claudio

One Life = एकजीवनम् = e-ka-jee-wa-nam

One Chance = एकावसरः = e-kaa-wa-sa-rah

No Regrets = नानुशोकाः = naa-nu-sho-kaah

0 Comments: