30 September 2012

Translations for Louisa McGinn

Sanskrit:
Do or do not, there is no try
=
कुरु मा कुरु वा केवलं प्रयत्नान्मा कुरु

Hindi:
Do or do not, there is no try
=
करो या न करो सिर्फ कोशिश मत करो

0 Comments: